/C/Math.floor(Math.random() *10)

Math.floor(Math.random() *10)

Math.floor(Math.random() * (max - min 1) min)

48

Math.floor(Math.random() *10)

0
ShareSimilar codes
Share