/Java/Java choose random enum

Java choose random enum

Java choose random enum

1

Get random number from enum in java

-1
ShareSimilar codes
Share