/Javascript/AngularJS/Javascript console log angularjs $scope data

Javascript console log angularjs $scope data

Angular access current scope from console

0
ShareSimilar codes
Share