/PHP/Route codeigniter

Route codeigniter

Route codeigniter

2

How to create routes in the codeigniter

0
ShareSimilar codes
Share