/Python/__name__== __main__ in python

__name__== __main__ in python

__name__== __main__ in python

12

__name__== __main__ in python

0
Source: devarama.com

__name__ == '__main__'

-1
ShareSimilar codes
Share